dinsdag 22 december 2015Onroerend Goed Belasting (Impuesto de Bienes Inmeubles - IBI)


Dit is een gemeentelijke belasting, meestal ge-int door SUMA, welke jaarlijks aan de gemeente moet betaald worden waar de woning gelegen is.
Alle eigenaars dienen deze belasting te betalen, zowel de residenten als de niet residenten en ook degene welke het vruchtgebruik hebben van een woning.  De belasting moet door de eigenaar van de woning in november van elk jaar betaald worden.
De belasting kan rechtstreeks betaald worden of via de bank.
De bedrag van de belasting is afhankelijk van de waarde van de woning in verhouding met andere woningen in Spanje.
De kadastrale waarde kan gevonden worden op de IBI kwitantie, dit is belangrijk want andere belastingen zijn hiervan afgeleid.  Op deze kwitantie staat ook het kadastraal referentie nummer welke u kan nodig hebben bij de verkoop van de woning.
De belastbare basis waarop de IBI wordt toegepast is de kadastrale waarde van het onroerend goed.  Dit is de som van de waarde van de grond en de waarde van de bebouwing (valor del suelo + valor de edidification).
De belasting wordt bepaald door de gemeente maar er zijn wettelijke minima en maxima. Voor landelijke gebieden ligt de belasting tussen de 0,30% en de 0,90 %. Voor stedelijke gebieden ligt het tussen 0,40 en 1,10 procent. Is uw woning 100.000 euro waard en de belasting ligt op 0,80 dan is uw jaarlijkse belasting op € 800.
Sommige gemeentes geven kortingen voor gepensioneerden en voor grote gezinnen maar de korting moet tijdens de eerste drie maanden van het jaar aangevraagd worden.
Indien u deze belasting niet betaald wordt de belasting gekoppeld aan de woning en er kunnen boetes geheven worden gaande tot 300 %.
De Onroerend Goed Belasting in enkele vragen en antwoorden
Waarom wordt het bedrag van de aanslag ieder jaar verhoogd?
Ieder jaar wordt de kadastrale waarde aangepast door toepassing van een percentage dat ongeveer gelijk is aan de stijging van de index van de consumptieprijzen (IPC).
In het geval dat in uw Gemeente een kadastrale herziening werd uitgevoerd, wordt ook de belastbare grondslag gedurende de daarop volgende 9 jaren elk jaar verhoogd.
De Gemeenteraad kan ook besluiten het belastingtarief te wijzigen.
De persoonlijke gegevens op het aanslagbiljet zijn verkeerd, dus wat moet ik doen.
Als uw naam, identificatie en/of adres fout geschreven zijn, kunt u met uw NIE en paspoort of identiteitskaart in één van de belastingkantoren terecht om dit te laten veranderen. De veranderingen worden dan meteen aangebracht en opgenomen in onze gegevensbank. 
De identificatie en/of beschrijving van mijn vastgoed zijn verkeerd(huisnummer, straatnaam, enz.), dus wat moet ik doen?
Het is mogelijk dat de gegevens op uw IBI-aanslagbiljet niet overeenstemmen met de gegevens die het Gemeentehuis heeft bepaald. Dit wil niet zeggen dat men over de verkeerde informatie beschikt.
U kunt voor uw geruststelling bij uw belastingkantoor een plattegrond bekijken, zodat u zeker kan zijn dat het aanslagbiljet dat u ontvangt, overeenstemt met uw eigendom.
In het geval dat men over verkeerde informatie zou beschikken, kunt u de overeenkomstige wijzigingen aanvragen.
Ik ben het niet eens met de kadastrale waarde van mijn vastgoed
De kadastrale waarde wordt vastgelegd door het Directoraat-Generaal van het Kadaster (Dirección General del Catastro), volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften die afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals bijv. de ligging.
Hiertegen kunt u bezwaar maken bij het belastingkantoor van uw gemeente, waar u nadere inlichting over de procedure krijgt.
Ik heb een vastgoed gekocht maar op het aanslagbiljet staat nog steeds de naam van de vorige eigenaar
In uw belastingkantoor kunt u verandering aanvragen met de volgende bewijsstukken: 
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de Eigendomsakte.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.
Deze verandering gaat in vanaf het nieuwe jaar na uw aanvraag.
Zouden er nog aanslagen te betalen zijn van vorige jaren, worden alléén de aanslagen van de termijnen ná de koop aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
Ik heb in maart een vastgoed gekocht. Moet ik IBI betalen?
Het belastingjaar van de IBI valt samen met het kalenderjaar. Deze belasting wordt op de eerste dag van het belastingjaar geheven en is dus jaarlijks.
Dit houdt in dat degene die op 1 januari het eigendom bezit, de betalingsplichtige is voor het hele jaar.
Kan ik verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van de vorige eigenaar?
Volgens de Belastingwet zijn de onroerende goederen verantwoordelijk voor de openstaande IBI-betalingen die nog niet verlopen zijn, d.w.z. die van de laatste 4 jaren.
De nieuwe eigenaar kan voor deze schulden verantwoordelijk gesteld worden indien de vorige eigenaar insolvent wordt verklaard of indien de administratie deze schulden op geen enkele manier van de betalingsplichtige kan innen.
In dit geval zou de administratie een vereffening opsturen voor de niet verlopen openstaande betalingen, voor het totaalbedrag van de betaalbare schuld, m.a.w. zonder enige toeslag.
Om deze situaties te voorkomen, zijn de notarissen wettelijk verplicht om: 
  • Informatie over mogelijke schulden van het vastgoed bij de administratie in te winnen en aan de koper mede te delen.
  • De koper te informeren over verschuldigde bedragen wat betreft IBI.
  • De koper te informeren over het termijn waarin de eigendomsoverdracht moet worden aangegeven indien geen kadasterreferentie van het vastgoed werd voorgelegd.
  • De koper attent te maken over het feit dat het vastgoed onderhevig is aan de betaling van de belastingbijdrage en over andere plichten.
Ik heb een nieuwbouw gekocht. Wanneer krijg ik mijn eerste aanslagbiljet?
Vóór dat de belasting geheven kan worden, moet het vastgoed met al zijn specificaties (plattegrond, oppervlakte en kadastrale waarde) in het Kadaster ingeschreven staan.
Sommige belastingkantoren beschikken over een plattegrond waar u uw vastgoed kunt identificeren en kunt nagaan of deze ingeschreven is in het kadaster.
Neem,alvorens u langsgaat, telefonisch contact op met uw belastingkantoor om na te gaan of ze over deze informatie beschikken. Als dit niet zo is, kunt u bij het kadaster terecht om uw probleem op te lossen.
De aangifte van een nieuwbouw moet door de bouwonderneming of door de koper aan de belastingen doorgegeven worden via het formulier 902.
Het nieuwe vastgoed wordt dan, ongeveer 12 maanden na de aangifte, opgenomen in het bestand van het Kadaster.
Ik heb een vastgoed verkocht, maar het aanslagbiljet komt nog steeds op mijn naam
De Wet verplicht de koper, in diens hoedanigheid van eigenaar, de overdracht aan de administratie door te geven, maar ook is de verkoper gemachtigd deze verandering aan te vragen.
U kunt wijzigingen aanvragen in uw belastingkantoor, op voorlegging van de volgende bewijsstukken: 
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de authentieke verkoopakte. Zou u hierover niet beschikken, kunt u een kopie bij de notaris verkrijgen, een “Nota Simple” bij het vastgoed-register aanvragen of het onderhandse verkoopcontract voorleggen.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten